Peb cov neeg yuav khoom, cov tswv teb, thiab cov neeg ua hauj lwm yuav po, zoo ib yam li peb cov khub txoj kev saib muaj nqis yam txhawb peb cov tswv teb uas koom zej koom zos. Ib faim ntawm peb lub hom phiaj, cov nyiaj Lakewinds Organic Field Fund (LOFF) grant program no tsim thaum xyoo2011. Txij thuam pib txoj kev pab kev LOFF program no, kev pab ntawm Lakewinds tau pab tshaj li $725,000 rau ntau tshaj 85 tus tswv teb. Cov nyiaj pab muaj txiaj ntsim li cas rau cov tsev teb hauv zos yeej pom meej, thiab Lakewinds cov neeg yuav khoom thiab cov tswv muaj coob zuj zus ntxiv tuaj lawm, qhov kev txiav txim no yog txiav thaum xyoo 2015 los tsim koj tau cov nyiaj muag khoom thib cov nyiaj pab kom tau ntau tshaj no.

Lub hom phiaj ntawm LOFF yog pab nyiaj rau cov tswv teb kom pab tsim kho daim teb thiab cog tej qoob loo yam tsis siv tshuaj thiab chiv kom ntev mus los ntawm:

  • Pab nyiaj txiag thaum tab tom hloov cov liaj teb kom tsis txhob siv chiv thiab tshuaj
  • Kom tau daim ntawv pov thawj tias daim teb tsis siv chiv thiab tshuaj
  • Tsim kho kom lub chaw ntim khoom thiab lwm lub tsev ua hauj lwm kom zoo dua
  • Yuav khoom siv thiab cuab yeej cuab tam
  • Pab yuav tej yam kom pab daim teb tsim kom tau qoob loo ntau dua los yog kom zoo dua
  • Leg tej yam hauj lwm (projects) es pab kom cov av tsis txhob tsuag
  • Lwm yam hauj lwm (projects) kom muaj nuj nqi rau daim teb

 

Peb tsis muaj kev pab nyiaj LOFF grants rau cov koos haum 501(c)3 los yog cov koos haum nonprofit organizations.

 “Pob nyiaj no pab tau peb tau peb txhawb cov teb tsis loj es cog cov qoob loo tsis siv tshuaj thiab chiv, es yog lub hom phiaj ntawm qhov peb rau siab ua kom tsim tau cov qoob loo zoo thiab kom cog tau tau ntev mus kom muaj qoob loo zoo hauv peb lub zej zog.”

– Dale Woodbeck, former general manager