Ua kom tias daim ntawv hauv qab no, nco ntsoov saib cov lus nug es yuav tsum tau ua kom tiav thiab cov lus sau es txwv txhob sau tshaj li pub sau.  Thov rov saib dua tag nrho cov ntaub ntawv koj sau rau daim ntawv thov ua ntej koj xa daim ntawv thov mus.  Tag nrho cov ntawv thov yuav tsum xa mus tsis pub dhau lub Ib Hlis Ntuj Hnub Tim 31, 2023.  Xav tau kev pab los yog piav koj meej, thov tiv tauj marketing@lakewinds.com.

Yog siv rau ntu ntawm cov ntaub ntawv xa nrog daim ntawv thov mus (theem 6):

Daim ntawv teev txog cov nyiaj Financial Statement and Balance Sheet Template

Hom File Formats thiab Guides es thiaj li txais tau

LOFF nyiaj tseg rau txoj hauj lwm Project Budget Template


Kom pom tag nrho cov lus nug hauv daim ntawv thov thiab cov ntaub ntawv es koj yuav tsum tau muaj ua ntej koj pib qhov txheej txheem ua daim ntawv thov, nias ntawm no.