Hauv qab no yog saib daim ntawv thov LOFF hauv online ua ntej kuj muaj ntxiv rau hom ntawm file format twg es yuav tsum tau muaj.  Qhov no tsuas yog qhia koj paub npaj nkaus xwb, koj yuav tsum tau xa daim ntawv thov hauv online.  Koj yeej ceev (save) tau koj daim ntawv thov thaum koj sau tag ib nrab lawm lub sij hawm twg los tau.


 

 1. Cov ntaub ntawv qhia kom tiv tauj kom tau rau daim teb thiab lub koos haum
 2. Qhia cov tswv yim nthuav tawm es muab sua zog uake kom luv luv
 3. Ntaub Ntawv qhia txog Nyiaj yuav siv ntau npaum li cas
 • Nyiaj siv leg hauj lwm tag nrho ntawm ib xyoos twg

Nyiaj thov kom pab pes tsawg los ntawm pob nyiaj LOFF grant

 • Cov nyiaj tag nrho (los leg qhov hauj lwm project no) es muab los ntawm koj daim teb
 • Tag nrho cov nyiaj siv leg qhov hauj lwm project (ntxiv rau cov nyiaj koj xav thov)
 1. Cov lus sau ntuav tawm lub tswv yim
 • Qhia peb txog koj daim teb
  • Koj daim teb koj niaj hnub ua tam sim no twb ua tau hov ntev lawm? Thaum twg koj twb pib ua lawm thiab nws ho hloov li cas ib xyoos dhau ib xyoos?  Koj daim teb puas yog ib tsev neeg – los yog – ib tiam dhau ib tiam li ntiag tug los yog yeej tau ua daim teb no ib tiam dhau ib tiam los lawm?
  • Ua li koj daim teb puas muaj ib co hom phiaj kom raws cai xws li official mission statement?  Koj cov hom phiaj yog dabtsi thiab koj lub zeem muag rau koj daim teb ntawm ib ob xyoos thiab ntev xyoo lawm yam tom ntej no yog dabtsi?
  • Koj daim teb puas muaj ntawv pov thawj tias tsis siv chiv? Qhia peb txog koj txoj kev ua teb?
  • Cov hauj lwm projects dabtsi es tab tom ua tam sim no, thiab tej yam dabtsi yav tag los koj tau ua tiav lug es koj xav qhia rau peb?
  • Koj khwv tau nyiaj los ntawm koj daim teb tau li cas? Hom khoom twg muag tau nyiaj zoo tshaj thiab koj mus muag koj cov khoom rau qhov twg?
    • Qhov muaj kev txhawb txog kev ua teb hauv zos (CSA)
    • Khw tshav puam
    • Muag rov khw loj
    • Maug cov neeg (vas sab los yog teeb rooj muag)
    • Tsev kawm ntawv thiab/los yog cov khws muag noj
    • Lwm yam
     • Yog tias lwm yam, thov piav kom meej
  • Koj tseem tab tom ua dej num twg, koj ua tau yamtwg zoo yav tag los es koj xav qhia rau peb.
  • Leej twg ua cov dej num niaj hnub ua ntawm koj thaj teb, nrog rau cog, saib xyuas, thiab txiav txim txog daim teb?
  • Koj puas tau yog ib tswv teb es twb tau pob nyiaj pab los ntawm Lakewinds Organic Field Fund yav tag los?  Yog tias koj yog, es yog thaum twg? (cov neeg twb tau txais pob nyiaj no dua los lawm yeej tsis tshem lawv tawm (disqualified) thaum los xam seb puas tau kev pab ntawm pob nyiaj LOFF grant xyoo no)
 • Lub Hom phiaj ntawm pob nyiaj
  • Cov hom phiaj
   • Koj cov hom phiaj koj xav ua kom tiav ntawm pob nyiaj nov yog dabtsi?
   • Koj puas xub xam pom tias yuav muaj tej yam los yog yuav nyuaj rau koj rau xyoo tom ntej no, thiab yog tias koj xam pom, koj xam pom tias pob nyiaj pab no yuav pab daws kom tau cov kev nyuaj no li cas?
  • qhov hauj lwm ntawm qhov project
   • Qhov hauj lwm ntawm qhov project no yog zoo li cas? Qhov hauj lwm koj yuav raus tes ua yog dabtsi?
   • Leej twg yog tus yuav leg qhov hauj lwm project no nyhav tshaj plaws, thiab lawv qhov keeb kwm lawv tau keev ua yav tag los thiab lawv qhov qhuab lis fais lawv muaj yog dabtsi es koj ntseeg tias lawv yuav ua kom qhov hauj lwm project no tiav lug?
   • Koj puas muaj sij hawm teev cia tias pib thaum twg thiab tiav thaum twg rau qhov hauj lwm project no?  Yog tias qhov hauj lwm no yog ib qhov hauj lwm project siv ntau xyoo, thov piav kom meej seb xyoos twg koj yuav ua kom tiav qhov twg.
   • Koj puas pom tau tias qhov hauj lwm project no muaj nuj nqis rau koj lub zej zog, thiab yog tias muaj, ho muaj li cas?
 • Luj xyuas:
  • Koj yuav luj xyuas kom paub tias qhov hauj lwm project no ua tau tiav li cas?

5.1 Cov neeg ua pov thawj

 • Thov muab peb (3) tus neeg ua pov thawj es Lakewind yuav tij tauj tau

5.2 Cov ntaub ntawv xa nrog daim ntawv thov (Attachments)

 • Nyiaj siv rau qhov hauj lwm project nrog rau cov nyiaj khwv tau thiab nyiaj them nqi
 • Lwm qhov chaw pab nyiaj – teev cov npe ntawm cov chaw (corporations thiab foundations) es koj xav thov nyiaj pab, thov nyiaj npaum cas, qhia seb lub chaw twg twb cog lus pab lawm thiab lub chaw twg tseem tsis tau txiav txim siab
 • Daim ntawv qhia txog koj cov nyiaj txiag tam sim no, qhia kom pom cov nyiaj them nqi kiag, kom muaj cov ntawv qhia tias tshuav nyiaj npaum cas thiab khwv tau nyiaj npaum cas
 • Yog tias ib/ntau tug neeg ua hauj lwm hauv Lakewinds Food Co-op koom tes nrog koj lub koos haum, teev nws/lawv cov npe thiab lawv raus tes li cas
 • Ib daim ntawv ntawv sau txhawb koj los ntawm ib daim teb los yog cov phooj ywg tswv teb cog qoob loo, los yog cov koos haum sib xws li koj lub
 • Muab los tau tsis muab los tau: Thov xa koj li keeb kwm ntawm koj tus kheej curricula vitae yog tias muaj

txais Hom File Format twg yog tias xa nrog (Attachments formats)

 • Txais lwm hom Formats (rtf, txt)